Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: sp-sztynwag.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: 1 lutego 2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Niezgodności:

Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 13.02.2021 r.

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: sp-sztynwag.pl spełnia wymagania w 99.81%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Maciej Ciachorowski (email:spsztynwag@grudziadz.ug.gov.pl ). Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: 564682628 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Udogodnienia:

 • Witryna szkolna umożliwia powiększanie lub pomniejszanie tekstu;
 • Możliwe jest dostosowanie odcieni szarości;
 • Witryna zezwala na manipulowanie kontrastem;
 • Dostępna jest opcja podświetlania tła;
 • Można zaakcentować linki poprzez podkreślenie ich;
 • Dostępna jest też opcja wyboru bardziej czytelnych czcionek.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

tel. 564682628, 

e-mail: spsztynwag@grudziadz.ug.gov.pl; 

strona internetowa: sp-sztynwag.pl

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • Na terenie placówki nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
Skip to content