Biblioteka szkolna

Szkolny regulamin   korzystania z darmowych podręczników  oraz materiałów edukacyjnych   w Szkole Podstawowej  Jana Pawła II w Sztynwagu

 

Spis treści 

 1. Szkolny regulamin 

Wstęp 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych 

 1. Załączniki 

Załącznik nr 1. Protokół zdawczo-odbiorczy 

Załącznik nr 2. Protokół pobrania z biblioteki szkolnej podręczników przez wychowawcę klasy  Załącznik nr 3. Umowa użyczenia podręcznika 

Załącznik nr 4. Wezwanie rodziców do zapłaty w przypadku zniszczenia lub niezwrócenia przez  ucznia darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych 

Załącznik nr 5. Protokół kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych 

III. Akty prawne 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie dotacji.

Regulamin korzystania 

z darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiot Regulaminu 

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów  edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje: 
 2. a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub  materiałów edukacyjnych, 
 3. b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły, 
 4. c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów  edukacyjnych. 
 5. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników  lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych. 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji. 
 6. Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w karcie wypożyczenia ucznia. 5. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w karcie wypożyczenia ucznia. 

Słowniczek 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 

Szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie. 

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej. 

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów  edukacyjnych. 

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. 

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację  programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. 

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich  wiadomości i umiejętności. 

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.  z 2014 r. poz. 811). 

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

Rozdział II 

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały  edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 
 2. Biblioteka nieodpłatnie: 

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, – zapewnia uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, – przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 

 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część  podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiemlub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego  podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 
 2. Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej  przy wejściu do biblioteki oraz w Internecie. 

Rozdział III 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji  zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi  Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły,  materiały ćwiczeniowe po wydaniu nie podlegają zwrotowi. 
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane  przez okres minimum 3 lat. 

Rozdział IV 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych 

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie  Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później. 2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji. 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy  zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

Okres trwania wypożyczenia 

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września  danego roku szkolnego. 
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu wyznaczany jest przez  bibliotekę i ostatecznie mija w dniu zakończenia danego roku szkolnego. 
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu. 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych  materiałów przed upływem ustalonego terminu. 

Procedura wypożyczania podręcznika 

 1. Na początku roku szkolnego uczeń pobiera z biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe do każdego przedmiotu.  
 2. Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek  odebrać podpisaną przez uczniów listę odebranych podręczników i najpóźniej do dnia 30 września  danego roku szkolnego przekazać ją bibliotece. 
 3. Umowa użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych zostaje podpisana przez rodziców ( lub prawnych opiekunów) na pierwszym wrześniowym spotkaniu z wychowawcą klasy. 4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby po wypożyczeniu sprawdzili stan  podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić  wychowawcy lub bibliotece. 

Zmiana Szkoły 

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji  w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne. 2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza bibliotekarz, wydając  stosowne potwierdzenie. 
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych  zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI 

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem 

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki. 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. 
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej). 5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować  

podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić drobne rozdarcia, a  następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich  dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.). 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego 

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się  nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie. 
 2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub  spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub 

popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne,  również okładki, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów  edukacyjnych. 

 1. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia  materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić (w miarę  możliwości), odkupić lub uiścić jego wartość.  

Zakres odpowiedzialności 

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub  zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  

nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

 1. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa umowa użyczenia podręcznika, o której  mowa w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła  zażąda od rodziców ucznia zwrotu: 

– kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

 1. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły lub  bibliotekarz. 
 2. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników 

biblioteka, stosownie do treści umowy użyczenia podręcznika, wysyła do Rodzica ustne lub  pisemne wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 1. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła nie  wypożyczy kolejnego zestawu podręczników do momentu rozliczenia się z poprzednich, może  sprawę skierować na drogę postępowania sądowego. 

Zwrot podręczników 

 1. W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie  określonymw niniejszym Regulaminie Szkoła zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu  zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 
 2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły lub bibliotekarz.. 3. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub  materiału edukacyjnego biblioteka, stosownie do treści umowy użyczenia podręcznika,  informuje lub wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 4 do  niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za  niezwrócone podręczniki szkoła nie wypożyczy kolejnego zestawu podręczników,  sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego. 

Rozdział VI  

INWENTARYZACJA 

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego. 
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 30 czerwca danego  roku szkolnego, celem uzupełnienia zasobów. 
 3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego  Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu  biblioteki na każde ich życzenie, zostaje zamieszczony na stronie internetowej Szkoły.  3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 
 3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły. 
 4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów  edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2014r.7 

Plan pracy biblioteki w roku szkolnym 2021/22 

 

 

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek

7.45-8.00 

biblioteka 

biblioteka 

biblioteka 

biblioteka 

Biblioteka

1. 8.00-8.45 

 

biblioteka 

biblioteka 

biblioteka 

biblioteka 

biblioteka

2. 8.50-9.35 

 

 

biblioteka 

 

biblioteka 

biblioteka

3. 9.50-10.35  

 

biblioteka 

biblioteka

  

4. 10.40-11.25  

  

biblioteka

  

5. 11.40-12.25  

biblioteka 

biblioteka 

biblioteka

  

6. 12.30-13.00  

biblioteka 

biblioteka 

biblioteka 

biblioteka 

bibliotekaWypożyczenia odbywają się przed lekcjami, w każdą przerwę śniadaniową i obiadową oraz w dowolnej  chwili pracy biblioteki.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Zasady ogólne 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice lub opiekunowie uczniów.
 2. Biblioteka czynna jest codziennie, godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego oraz podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych. 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można, wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć  lekcyjnych. Materiały audiowizualne wypożyczane są tylko do klasopracowni do  wykorzystania podczas lekcji. 
 3. Całość zgromadzonych w bibliotece szkolnej zbiorów stanowi wyłączną własność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu, a zatem użytkownicy zobowiązani są: dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem, nie wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek, czasopism ani innych materiałów, 

materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia zwracać w ustalonym terminie,  fakt zagubienia bądź zniszczenia materiałów bibliotecznych rekompensować na zasadach  ustalonych w dalszych punktach regulaminu.  

 1. W bibliotece obowiązuje cisza.
 2. Do biblioteki nie wolno wnosić i spożywać jedzenia i picia.
 3. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.
 4. Ze względu na skromne warunki lokalowe z biblioteki nie zawsze mogą korzystać jednocześnie wszyscy uczniowie danej klasy, toteż lekcje przysposobienia czytelniczego oraz zajęcia z wykorzystaniem wydawnictw encyklopedycznych odbywają się w klasach z  udostępnieniem materiałów bibliotecznych.  
 5. Uczniom biorącym udział w pracach biblioteki są przyznawane pozytywne uwagi. 10. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania jej regulaminu. 

Zasady korzystania z wypożyczalni 

 1. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową ) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego). 
 2. Klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem opiekunów poszczególnych klas. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów. 
 3. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 2 książki na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny, taki okres.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 5. Prośby czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień. 6. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy książkę bądź inny wypożyczony materiał, musi odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej ) książki. 
 6. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.
 7. W przypadku rażącego niedotrzymania terminu zwrotu następuje wstrzymanie wypożyczeń, jeśli uczeń nie wywiązuje się z terminu ostatecznego uregulowania zobowiązań na koniec roku szkolnego wstrzymane w kolejnym roku szkolnym. 
 8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 10. Wszystkie wypożyczone przez uczniów pozycje muszą być zwrócone do biblioteki przed  końcem roku szkolnego, w terminie ogłoszonym przez bibliotekarza (najpóźniej tydzień przed  zakończeniem roku szkolnego).  
 9. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły) opuszczający szkołę są zobowiązani do zwrotu wszystkich pozycji wypożyczonych z biblioteki. 12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji  w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu. 

Zasady korzystania z kącika czytelniczego 

 1. Ze względu na skromne warunki lokalowe z czytelni biblioteki może korzystać jednocześnie nie więcej niż 12 osób.
 2. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 3. Czytelnia jest miejscem cichej pracy.
 4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin. 5. Czytelnik ma prawo skorzystać z pomocy bibliotekarza w procesie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 
 5. Czasopisma mogą być wypożyczane do domu.
 6. Bibliotekarz sprawdza, czy osoby przebywające w czytelni, nie powinny być w tym czasie na lekcji.

Regulamin zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej  

 Opracowała Jolanta Jaworska nauczyciel- bibliotekarz 

Skip to content