Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 3. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583.

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 1. Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.
 2. Cele te są osiągane poprzez:
 3. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;
 4. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie;
 5. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;
 6. propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 7. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
 8. wdrażanie zasad poprawnego współżycia i współdziałania w grupie;
 9. dbałość o kulturę życia codziennego;
 10. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych);
 11. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

2. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica szkolna jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz wychowawczo – opiekuńcze w Szkole.
 2. Zajęcia świetlicowe są realizowane we wskazanych godzinach i pomieszczeniach według harmonogramu na dany rok szkolny (załącznik nr 1)
 3. Po zakończeniu zajęć w świetlicy szkolnej rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani zapewnić dziecku opiekę.
 4. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących do 25 uczniów.
 5. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie wczesnej edukacji (dzieci rodziców pracujących zawodowo, także z rodzin niepełnych czy wielodzietnych).
 6. Opieką doraźną zostają objęci uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii lub uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne.
 7. Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 września do 30 września danego roku szkolnego.
 8. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka na Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej (załącznik nr 2)
 9. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły i nauczyciele świetlicy. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej składane są w sekretariacie Szkoły.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci zostały przyjęte do świetlicy szkolnej, zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu świetlicy szkolnej, który udostępniony jest do wglądu w sekretariacie Szkoły, świetlicy, a także na stronie internetowej Szkoły.

3. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica szkolna realizuje swoje zadania wg rocznego Planu Pracy Szkoły.
 2. Wychowawca świetlicy szkolnej odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. Świetlica szkolna prowadzi dzienny rejestr frekwencji zgłaszających się uczniów.
 3. Nauczyciel świetlicy szkolnej wychodząc z dziećmi poza salę umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.
 4. Zasady opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko określają rodzice w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.
 5. W przypadku braku pisemnej informacji w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy (dotyczy dziecka powyżej 7 lat).
 6. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciel świetlicy szkolnej może doraźnie zezwolić dziecku na samodzielne wyjście ze świetlicy wyłącznie na podstawie pisemnej informacji rodziców (dotyczy dzieci powyżej 7 lat, których rodzice nie wyrazili w Karcie zgłoszenia zgody na samodzielne wyjście).
 7. Dzieci do lat 7 przyprowadzają i odbierają wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.
 8. Wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej mogą dokonać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni, potwierdzając je czytelnym podpisem i datą.
 9. Rodzice (opiekunowie prawni) powiadamiają nauczycieli świetlicy o uczestnictwie ich dzieci w zajęciach pozalekcyjnych na terenie Szkoły.
 10. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci rodzice powinni poinformować nauczycieli świetlicy szkolnej o problemach zdrowotnych dziecka.
 11. Jednostka zajęć w świetlicy szkolnej wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami grupy lub dziecka.

4. Obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej

 1. Uczniowie powinni:
 2. przestrzegać praw i obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły;
 3. regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w świetlicy szkolnej;
 4. zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie;
 5. respektować polecenia nauczycieli świetlicy szkolnej;
 6. stosować się do zasad bhp podczas pobytu w świetlicy szkolnej;
 7. szanować sprzęt i pomoce szkolne;
 8. nosić obuwie zmienne oraz ubiór stosowny do pory roku i warunków atmosferycznych.
 9. Uczeń jest zobowiązany do okazania dzienniczka ucznia na żądanie nauczyciela świetlicy szkolnej w celu korespondencji.

5. Nagrody

Każdy uczeń świetlicy szkolnej może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, wzorowe przestrzeganie Regulaminu świetlicy szkolnej, kulturę osobistą itp.

 1. postaci:
 2. pochwały ustnej;
 3. pochwały pisemnej skierowanej do rodziców/opiekunów prawnych, wychowawcy klasy;
 4. dyplomu;
 5. nagród zgodnie ze Statutem Szkoły.

6. Kary

 1. Kary udzielane są uczniom za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, łamanie zasad zawartych w Regulaminie świetlicy szkolnej:
 2. upomnienie ustne
 3. pisemne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych i wychowawcy klasy;
 4. kary zgodne ze Statutem Szkoły;
 5. czasowe zawieszenie ucznia w możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej;
 6. skreślenie ucznia z listy uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy szkolnej, są zobowiązani do naprawienia szkody.

7. Postanowienia końcowe

 • W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • Dziennik świetlicy szkolnej;
 • Regulamin świetlicy szkolnej;
 • Plan pracy świetlicy szkolnej;
 • karty zgłoszeń ucznia do świetlicy szkolnej;
 • dokumentacja związana z naborem do świetlicy szkolnej.

Zmiany w Regulaminie świetlicy szkolnej mogą być dokonane na wniosek:       

 • Dyrektora Szkoły, 
 • Rady Pedagogicznej lub
 • Rady Rodziców.

 

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rok szkolny …

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
     
  Opiekunowie  

Pomieszczenia

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny…………………………………. 
(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej………………..………………………………………..
………………………………………………………………….
(imię/imiona i nazwisko dziecka)(klasa)(data i miejsce urodzenia dziecka)

Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………………………………..

Imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych):

matka ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ojciec ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam/y, że udostępniamy do celów kontaktu telefony:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam/y, że pracujemy w godzinach nauki dziecka i nie możemy zapewnić dziecku opieki.

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

(czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

Oświadczam/y, że udostępniamy informacje o dziecku (choroby, przeciwwskazania):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że dziecko będzie przebywać w świetlicy:

Przed rozpoczęciem zajęć/ po zakończeniu zajęć

(właściwe podkreślić)

Oświadczam/y, że dziecko będzie samodzielnie wychodziło i wracało do domu ze świetlicy szkolnej o godzinie …………….. i jednocześnie oświadczam/y, że ponoszę/ponosimy całkowitą odpowiedzialność

za samodzielny powrót dziecka do domu (dotyczy dziecka powyżej 7 lat).

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

(czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

lub

Oświadczam/y, że dziecko będziemy odbierać osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione pełnoletnie osoby w godzinach pracy świetlicy szkolnej do godz. 16:00 (dotyczy dziecka do lat 7).

1. …………………………………………………….4. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….5. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….6. …………………………………………………….
………………………………………………………..………………………………………………………..

(czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem świetlicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu oraz przyjmujemy do wiadomości, że Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

 Data i podpis

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZTYNWAGU

PLAN PRACY ŚWIETLICY

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Plan pracy świetlicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu 

rok szkolny 2021/2022

pod hasłem „Aktywni, kreatywni, bezpieczni”

 1. CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
 1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej:

– zapoznanie z regulaminem świetlicy,

– ustalenie norm obowiązujących w świetlicy,

– integracja zespołu, 

– poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej.

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków:

– kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych,

– wskazanie na właściwe relacje w rodzinie,

– wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów,

– wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie, klasie, szkole,

– kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej,

– dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole,

– ukazanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole,

– wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku,

– dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej,

– rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

– kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi,

– nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym:

– zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy,

– pomoc w odrabianiu lekcji,

– dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu,

– wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków,

– rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się,

– organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku uczniów,

– stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie,

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

– plastycznych: poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik   

  plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie Sali, udział w konkursach plastycznych,

– czytelniczo – medialnych: udział w imprezach kulturalno – rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputerów, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką szkolną i gminną,

– umuzykalniających: prowadzenie zabaw muzyczno – rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne,

– hobbystycznych,

– sportowo – ruchowych.

 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych:

– uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych,

– wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych,

– poznawanie tradycji szkoły i jej patrona,

– organizowanie i udział w imprezach kulturalno – rozrywkowych według kalendarza imprez.

 1. Edukacja ekologiczna:

– wykazanie pozytywnych i negatywnych aspektów integracji człowieka na środowisko naturalne,

– wyrabianie nawyków segregowania śmieci,

– udział w akcji: np. sprzątanie świata, Dzień Ziemi i innych tego typu.

 1. Edukacja prozdrowotna:

– wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej),

– wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się),

– rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie na zdrowie i rozwój.

 1. Edukacja czytelnicza i medialna:

– czytanie dla zdobywania wiadomości i zaspokajania potrzeb poznawczych,

– rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirujących tekstem,

– współpraca z biblioteką szkolną i gminną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 1. PLAN ZAJĘĆ.

– zajęcia relaksacyjne,

– odrabianie prac domowych,

– gry i zabawy integracyjne,

– zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne),

– czytanie ze zrozumieniem,

– zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej),

– konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy,

– gry edukacyjne i planszowe,

– zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej,

– oglądanie filmów edukacyjnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZTYNWAGU

PLAN ZAJĘĆ PODZIAŁ MIESIĘCZNY

Miesiąc

Cykl tematyczny

Imprezy okolicznościowe

Zajęcia umysłowe

Zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia muzyczne i ruchowe

wrzesień

Witaj szkoło, witaj świetlico!

Zapoznanie się dzieci z salą świetlicową i wyposażeniem świetlicy. Omówienie zasad związanych z nowymi wymogami bezpieczeństwa(w związku z Covid 19) i  zachowania się na zajęciach świetlicowych – regulamin świetlicy, omówienie plakatów, obrazków.

Porządki w świetlicy i ozdobienie sali.  Zaprojektowanie i wykonanie regulaminu świetlicy -” Kontrakt Świetliczaka”- wycinanie odrysowanych dłoni i przyklejanie ich pod przygotowanym kontraktem. 

 „Wakacyjne wspomnienia”- zaznaczenie miejsca wakacji na konturze mapy i ozdabianie jej rysunkami przedstawiającymi wspomnienia z wyjazdów. 

Wakacyjne wspomnienia „Coś na słodko czyli owocowy jeżyk”-

Owoce kroimy w małą kostkę i nakładamy na wykałaczki a’la szaszłyki. Następnie szaszłyki wbijamy w połówkę jabłka na kształt kolców jeża.

Zabawy integracyjne na dywanie. 

Zabawy pozwalające wzajemnie poznać się.

PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA

Pasowanie na świetliczaka za pomocą „magicznego ołówka ” przez Panią Dyrektor

Odciskanie paluszków na ślubowaniu

Gry i zabawy 

Malowanie farbami za pomogą wydechu i słomek

Konkursy z nagrodami

Zabawy rywalizacyjne

Konkursy na świeżym powietrzu

Sprzątanie świata – dbamy o nasze otoczenie.

„Dzień Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( I semestr  1 raz w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia ze szkoływczasie pandemii. Dlaczego ludzie śmiecą i jak temu zapobiec. Ukazanie skutków zanieczyszczeń przyrody-pogadanka. Udział w akcji „Sprzątanie świata” – porządki wokół szkoły.

„Śmieciowy robot”

uczniowie wykonują robota z różnych odpadów (butelki, rolki od papieru toaletowego, guziki, woreczki foliowe itp.)

„Moja planeta”

ziemia wykonana z masy solnej i pomalowana farbami plakatowymi na zielono i niebiesko

Kolorowanie obrazków związanych z tematem.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zabawy kształtujące nawyki dbania o porządek, o środowisko.

Bezpieczne zachowanie w szkole i na drodze.

 Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

 Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Bezpieczne zachowanie się na terenie szkoły oraz w drodze do szkoły-pogadanka. Poznajemy znaki drogowe i zasady ruchu drogowego – „Z Agatką na drodze”- czytanie ważnych informacji, omawianie plansz. Układanki i gry stolikowe związane z tematem.

„Pan policjant”

odrysowujemy postać policjanta na kartce z bloku technicznego i kolorujemy.

„Znaki drogowe”

wykonujemy znaki drogowe z kolorowego papieru i przyklejamy je na plastikową słomkę. Podstawki pod słomki wykonujemy z plasteliny.

Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię-prezentacja w terenie.

 Wspólna relaksacja oparta na  czytanej bajce i spokojnej muzyce. Most, ulica, pojazdy-uczymy się kultury na drodze.

Złota polska jesień.

 Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Omówienie zasad bezpieczeństwa. Pierwszy dzień jesieni, ubiór stosowny do pory roku. Warzywa i owoce czyli zdrowo odżywiamy się jesienią-rozmowa. Dary jesieni z lasu, pola, sadu i ogrodu-rozwiązywanie zagadek. Czytanie wierszy znanych autorów( J. Tuwim, J. Brzechwa) związanych z tematem.

„Idzie jesień dary niesie” 

na dużej kartce papieru przyklejamy duży koszyk wycięty z brązowych kartek papieru. Następnie przyklejamy owoce i warzywa wycięte z kolorowego papieru.

„Jesienne słońce”– malowanie słońca farbami za pomocą rąk, pr. grupowa. 

Wycieczka do najbliższych sadów i ogrodów-obserwacja dojrzałych owoców i warzyw.

 Zabawy dramowe „Odgadnij jakim jestem warzywem”?

październik

Pani jesień liście niesie.

„Dzień  Smakosza- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( I semestr  1 raz w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Pogadanka dotycząca właściwego-bezpiecznego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie. Rozpoznawanie drzew, ich liści i owoców. „Wybieramy się na grzyby”- rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących-pogadanka.

Jesienne drzewko

Wykonujemy jesienne drzewka z obrzynek po ostrzeniu kredek. Na kartce papieru uczniowie rysują pień drzewa i gałęzie a na nich umieszczają obrzynki po ostrzeniu kredek różnych kolorów.

Zorganizowanie jesiennej wystawki stworków z kasztanów, żołędzi, zapałek, jarzębiny.

Wycieczka po najbliższej okolicy. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. 

Gromadzenie darów jesieni.

Zabawy wzrokowo-ruchowe na dywanie interaktywnym.

Dziękujemy Nauczycielom-Dzień Edukacji Narodowej.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Omówienie zasad bezpieczeństwa. Ciężka praca nauczyciela-rozmowa. Wyrabianie szacunku dla pracowników szkoły. Redagowanie życzeń- przypomnienie o formach grzecznościowych i wielkich literach.

Laurka dla  Pani w kształcie kredki– wycięcie ze złożonej na połowę kartki  z bloku technicznego lub kolorowej tekturki  narysowanego kształtu kredki, ozdobienie jej według uznania ucznia,  umieszczenie w środku życzeń. 

Aranżacja scenek teatralnych dotyczących uczniów i pracowników szkoły.

Tańce integracyjne w rytm 

muzyki.

Wizyta w szkolnej bibliotece z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych – wręczenie laurki i kwiatów p. bibliotekarce.

Jan Paweł II-człowiek modlitwy. Dzień naszego Patrona Szkoły. 

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przypomnieniezasad bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły. Wzięcie udziału w uroczystościach związanych z Dniem Papieskim. Turniej wiadomości o Patronie Szkoły. Kącik Patrona-czytanie ciekawostek związanych z Janem Pawłem II, oglądanie albumów. Oglądanie filmu o Papieżu.

„Plakat z Janem Pawłem II” – praca grupowa

Na dużych kartkach papieru uczniowie w grupach wykonują plakaty dotyczące patrona szkoły.

Laurka w kształcie serca wycięcie z tektury dwóch jednakowych serduszek, sklejenie ich klejem, ozdobienie kwiatkami, naklejkami, kokardkami.  Okręcenie patyczka od szaszłyków  tasiemką, a jej  końców przyklejenie do patyczka klejem, podklejenie tak przygotowanego patyczka z jednej strony do serduszka.

Współudział w przygotowywaniu obchodów Święta Patrona Szkoły.

 Słuchanie piosenek związanych z tematem.

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży-burza mózgów.

 Realizacja programu profilaktycznego” Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Omówienie zasad bezpieczeństwa. Głośne czytanie wiersza „Prawa dziecka”. Zapoznanie dzieci z ich prawami (Konwencja o prawach dziecka), a także obowiązkami. Dekalog dla rodziców i wychowawców. 

Codzienny obowiązek, który muszę spełniać”- malowanie palcami

„Co lubię robić?”-rysowanie pastelami.

Gry dydaktyczne, zabawy stolikowe.

 Przytulanki czyli „Wierszyki na dziecięce masażyki” M. Bogdanowicz- wyciszające masaże z wykorzystaniem wierszy.

Sposób na szóstkę” czyli jak pięknie i bezbłędnie pisać.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw. Utrwalanie zasad pisowni-zabawy ze słownikiem ortograficznym. Pisanie ze słuchu i rozwiązywanie zadań ortograficznych.

Zabawy z ręką i nogą

Obrysowywanie flamastrem dłoni i stóp na kartce papieru, ozdabianie prac.

Rysowane piosenki, wierszyki, wyliczanki-wykonywanie schematów rysunkowych.

Zabawy gimnastyczne prowadzone metodą Weroniki Sherborne. Zabawy paluszkowe- ćw. manualne.

listopad

Pamiętajmy o tych , którzy odeszli.

„Dzień  Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( I semestr  1 raz w m-cu)

 Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Bezpieczne odwiedzanie cmentarzy. Zachowanie pamięci o zmarłych oraz kształtowanie szacunku do miejsc pamięci o nich – pogadanka. „Już ich nie ma, lecz wciąż są w naszej pamięci…”-przybliżenie postaci wielkich Polaków.

Kolorowy  lampionowinięcie  słoików  kolorowymi wstążkami do pakowania prezentów,  całość pomalowana farbami 

Wazonik do kwiatów

szklaną butelkę owijamy bibułą, ozdabiamy kolorowymi elementami wyciętymi z kolorowego papieru

Kwiatki do wazoników- plastikowe słomki owijamy zieloną bibułą (łodyżki kwiatów), kwiatki wykonujemy z kolorowego papieru i doczepiamy do słomek

Szkolny Bal Wszystkich Świętych – przygotowywanie i udział. Słuchanie muzyki poważnej.

 Odwiedzenie najbliższego cmentarza i zapalenie znicza.

Święto Niepodległości.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Omówienie zasad bezpieczeństwa. Odzyskanie niepodległości-pogłębianie i utrwalanie wiedzy na ten temat; oglądanie ilustracji, albumów, filmów historycznych. Przedstawienie postaci marszałka J. Piłsudskiego. Udział w uroczystości szkolnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Polskie symbole narodowe,Godło–  kolorowanie szablonuFlaga-malowanie farbami flagi a następnie wycinanie i doczepianie do patyczka od szaszłyków

Kotylion- podłużne, długie paski papieru w kolorze białym i czerwonym składamy na poł i układamy na kształt kotylionu

Utrwalenie hymnu narodowego, słuchanie pieśni patriotycznych. 

Gry i zabawy konstrukcyjne związane z tematem.

Zabawy wzrokowo-ruchowe na dywanie interaktywnym. 

Moja miejscowość, mój kraj.

 Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Główne krainy geograficzne, rzeki, miasta-praca z mapą. Poznanie flagi i herbu Gminy Grudziądz-naszego najbliższego miasta. Quiz- „Moje najbliższe miasto”.

„ Zabytek stolicy”- kalkowanie pisakiem na folii.

 „Mój dom, moja okolica”- kompozycja z kolorowych  figur geometrycznych.

Turniej tenisa stołowego. Gry i zabawy rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową. 

Obchodzimy Andrzejki.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Bezpieczne świętowanie. Kim był Święty Andrzej?- rozmowa. Nauka szycia-kształtowanie nawyku nabywania podstawowych umiejętności praktycznych. Zabawa andrzejkowa-konkursy, zagadki, rebusy, dyskoteka, poczęstunek.

Czapka andrzejkowa-

z materiałów-papier kolorowy, bibuła, kawałki tkanin projektujemy czapki andrzejkowe według własnego pomysłu.

 Wykonanie dekoracji andrzejkowej, przygotowanie rekwizytów do zabawy. 

Wybranie muzyki tanecznej.

 Zabawy ze śpiewem, potańcówka.

grudzień

Mikołajki w naszej szkole.

 „Dzień  Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( I semestr  1 raz w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w świetlicy i klasach. Pogadanka nt. trudnej sytuacji niektórych dzieci, rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych oraz potrzebę pomocy innym. Pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty. Adresowanie koperty. Krótkie wypowiedzi nt. drogi listu od nadawcy do adresata. Układanie i rozwiązywanie zagadek tematycznych.  

Mikołajkowa skarpeta

Wykonujemy skarpety z czerwonego filcowego materiału, ozdabiamy za pomocą włóczki, bombek, gwiazdek itp.

Renifer i opaska renifera-

kolorowanie, wycinanie i sklejanie.

Zabawy twórcze rozwijające mowę i myślenie-zabawy ćwiczące pamięć.

Gry i zabawy uspokajające-zabawy przy muzyce i ze śpiewem.

Ja i moja rodzina, szkoła, koledzy i koleżanki.

 Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Swobodne wypowiedzi uczniów nt. ich rodzin, domów, praw i obowiązków członków rodziny. Przyjaźń i pomoc koledze, organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

„Mój wymarzony dom” z różnego rodzaju kartoników np. po  herbacie wykonujemy projekt domu według własnego pomysłu

Mój najlepszy przyjaciel – na kartkach z bloku wykonujemy portret swojego przyjaciela

Tańce integracyjne w rytm muzyki.

 Zabawy budujące poczucie bezpieczeństwa w grupie.

Hej kolęda, kolęda czyli święta tuż, tuż…

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące przygotowań do Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Wspólna rozmowa nt. przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu, dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Słuchanie opowiadania n- la o symbolach Bożego Narodzenia. Święta – czas przebaczania i pojednania. Udział w  świetlicowej wigilii. 

Wykonywanie ozdób choinkowych (gwiazdki, łańcuchy, mikołaje, bombki,renifery) na kiermasz ozdób świątecznych

Kartka świąteczna-technika dowolna.

Przygotowanie świątecznej dekoracji świetlicy- gwiazdy betlejemskie z papieru kolorowego, choinki wycinane z szablonu i ozdabiane według uznania.

Nauka i śpiewanie kolęd, pastorałek.

 Tradycje Bożego Narodzenia-zabawy dramowe „Święty Mikołaj i jego pomocnicy”.

styczeń

Opieka nad zwierzętami w zimie.

 „Dzień Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( I semestr  1 raz w m-cu)

 Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Pogadanka-jak należy bezpiecznie zachowywać się na zajęciach terenowych. Dlaczego i w jaki sposób należy dokarmiać zwierzęta podczas dużych mrozów, kształtowanie wrażliwości w stosunku do zwierząt-pogadanka. Rozróżnianie ptaków-oglądanie ilustracji, albumów. Oglądanie bajki o zwierzętach na DVD.

„Ptasi pokarm”- przygotowujemy jedzenie dla ptaków ze smalcu i różnego rodzaju ziaren (słonecznika, pszenicy, kaszy jęczmiennej itp.) w pojemniczkach po jogurtach. Następnie zawieszamy w miejscu dostępnym dla ptaków.

„Papierowy piesek”- wykonanie pieska techn. orgiami.

Rysunki zwierząt-kolorowanie, malowanie i wyklejanie.

Wycieczka terenowa-dokarmiamy naszych podopiecznych. 

Gry i zabawy ruchowe, muzyczne.

Bajki i baśnie zimą.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przestrzeganie zasad bezpiecznego(odpowiedniego) ubierania się w czasie zimy. Moja ulubiona bajka, baśń-uczniowie prezentują swoje ulubione książki. Czytanie wybranej baśni z podziałem na role.

„Moja bajka”- zilustrowanie stworzonej przez siebie bajki, pr. grupowa.

„Zimowy stworek”-

Wyklejanie z plasteliny

Słuchanie bajek muzycznych na płycie. 

Gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką.

 

Karnawałowe szaleństwo.

Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas balu. Jak przygotować się do balu karnawałowego i co to znaczy kulturalnie się na nim zachować (wrażliwość na piękno, promowanie zasad dobrego wychowania- savoir-vivre)-wspólna dyskusja. „Uprzejme słoneczka” -wypisywanie map pojęciowych.

„Karnawałowe szaleństwo”

-wycięcie masek (w kształcie zwierząt) i czapek z papieru, ozdobienie ich dowolnie. 

Imprezowe przekąski – kroimy ulubione warzywa w słupki i przygotowujemy do nich dipy

Tańce indywidualne i towarzyskie w rytm ulubionych przebojów. Zabawy ruchowe inspirowane savoir-vivre.

„Mój dziadek wie wszystko, moja babcia ma złote serce”- Święto Babci i Dziadka.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Zachowanie zasad bezpieczeństwa. Swobodne wypowiedzi uczniów nt. sposobu obchodzenia Dnia Babci i Dziadka. Okazywanie szacunku, serdeczności osobom starszym. Redagowanie życzeń dla babci i dziadka.

„Portret naszych dziadków”-samodzielne wykonanie portretu, techn. dow.

„Bukiety z okazji święta babci i dziadka” – wykonane ze słomek i bibuły

„Laurka na Dzień Babci i Dzień Dziadka”-wykonanie laurki według uznania ucznia.

Moi dziadkowie w piosence- słuchanie i śpiewanie piosenek.

Gry i zabawy dydaktyczne.

Zabawy wzrokowo-ruchowe na dywanie interaktywnym.

luty

Zimowo wokół nas.

 „Dzień Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( II semestr  2 razy w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Bezpiecznie na śniegu i lodzie-zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych, szczególnie w pobliżu jezdni. Dbanie o swoje zdrowie w czasie zimy(stosowny  ubiór, zdrowe odżywianie). Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych. Układanie zagadek o tematyce zimowej.  Rozmowa nt. wiersza, pt. „Kłopoty ze śniegiem” L.J. Kerna.

Zima wokół nas-ilustracja zimowego krajobrazu  (pole, łąka, góry, las, wieś, miasto) na czarnej kartce za pomocą tkanin, włóczki, waty, białej farby (kolaż).

Bałwanek„- wykonanie bałwanka z kubeczków plastikowych po jogurtach – praca grupowa

Gry i zabawy na śniegu. Zimowe spacery, podziwianie uroków zimy.

Walentynki.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Zachowanie bezpieczeństwa na śniegu i  lodzie. Poznanie postaci Św. Walentego. Tradycje święta zakochanych.

„Kogo obdarować walentynką?- pogadanka.

„Maska emocji”- przygotowanie wybranej przez siebie maski odzwierciedlającej uczucia (smutek, złość, szczęście, niezdecydowanie).

Walentynka w kształcie laurki- technika dowolna.

Słuchanie muzyki o miłości.

 Zabawy twórcze rozwijające mowę i myślenie-zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczość. 

marzec

Święto wszystkich kobiet.

„Dzień  Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( II semestr  2 razy w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem. Pogadanka nt. ciężkiej pracy kobiet, okazywania im szacunku. Sławne kobiety-czytanie artykułów.Przygotowanie przez chłopców małej inscenizacji dla dziewczynek z okazji Dnia Kobiet, pt.”Winnetou- Czerwonoskóry Dżentelmen”.

„Pudełko na mały koralik”- wykonanie pudełka z kolorowego papieru 

„Kwiatki dla koleżanki”-

wykonanie tulipanów z kolorowego papieru i patyczków do szaszłyków.

Słuchanie i śpiewanie piosenek nt.kobiet.

 Mecz tenisa stołowego- dziewczyny przeciwko chłopcom.

 

W poszukiwaniu wiosny.

Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

 Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnego wyjścia. Analiza przysłowia „W marcu jak w garncu”. Swobodne wypowiedzi nt. zmian pogodowych. Zjawiska jakie obserwujemy przy tych zmianach. 

Wiosenna dekoracja świetlicy -wykonanie kolorowych kwiatów, motyli, żabek z użyciem kolorowych wycinanek, pasteli.

Pejzaż wiosenny-rysowanie kredkami.

Spacer na świeżym powietrzu-obserwacja oznak przedwiośnia. Ćwiczenia, zabawy ruchowe i oddechowe tematycznie związane z przedwiośniem.

Wiosna, ach to ty.

„Dzień  Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( II semestr  2 razy w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Zachowanie zasad bezpieczeństwa. Swobodna rozmowa nt. zaobserwowanych zmian zachodzących w przyrodzie, zwiastunów wiosny. Recytacja wierszy i czytanie opowiadań o wiośnie. Układanie haseł witających tę porę roku.

Obserwujemy pogodę-wypełnianie kalendarza pogody.

Wiosenne owady

Wycinanie z szablonów i zdobienie pszczółki, biedronki, motyla

Wiosenne zabawy z chustą animacyjną. Improwizacje ruchowe do piosenek o wiośnie.

Czy potrafię być asertywny ?

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Zachowanie się bezpiecznie w sytuacji zagrożenia, uświadomienie sobie kogo można obdarzyć zaufaniem, konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi- odegranie scenek wg scenariuszy, układanie hasła z rozsypanki literowej. Poznanie definicji słowa asertywność-lista praw asertywnych.

„Moje logo” -wizytówka z reklamą swojej osoby.

Zaprojektowanie zawieszki z numerami telefonów alarmowych.

Zabawy integracyjne.

Ćwiczenia wyobraźni- relaksacja.

Zabawy wzrokowo-ruchowe na dywanie interaktywnym.

kwiecień

Święta Wielkanocne.

 „Dzień Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( II semestr  2 razy w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Bezpieczne zabawy na powietrzu. Swobodne, wynikające z doświadczeń dzieci wypowiedzi nt. zwyczajów wielkanocnych. Tradycja pisania kart świątecznych. Oglądanie świątecznych kart, opisywanie ich, zwrócenie uwagi na elementy umieszczone na kartach. Wspólne zgromadzenie słownictwa potrzebnego do zredagowania świątecznych życzeń.

„Wielkanocny zając i kurczak na patyczku”– wycinanie i ozdabianie. 

Zaprojektowanie własnych kart świątecznych, pisanie życzeń.

„Wielkanocny koszyk„- wykonanie koszyczka z plastikowego pojemnika po maśle, ozdabianie

Rzeżuszka w skorupce jajka – w wydmuszce posiać rzeżuchę, na skorupce narysować np. oczy, usta, nos, wąsy, okulary itp.

„Jaki to zwyczaj?”- zabawy pantomimiczne.

Zabawy i gry uspokajające-zabawy i gry z elementami korektywy.

Przyroda wokół nas-Światowy Dzień Ziemi.

Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

 Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Swobodna rozmowa dotycząca Ziemi „Co zagraża naszej planecie?”-własne przemyślenia. Rozmowa nt. znaczenia przyrody w życiu człowieka. Czytanie i oglądanie katalogu kwiatów, pt. „Kwiaty w domu”. Oglądanie programów edukacyjnych dotyczących zwierząt, roślin, ciekawostek przyrodniczych.

Planeta Ziemia

Ze styropianowych kul wykonać model Ziemi, wykonać stojaki z wykałaczek

Daktylowe batony – 

 • 200 g daktyli bez pestek
 • dwie łyżki masła orzechowego
 • ulubione bakalie i orzechy (np. rodzynki, żurawina, orzechy laskowe itp)
 • 4 łyżki płatków owsianych/ jęczmiennych/ pszennych (takich, jakie lubisz)
 • 3 łyżki karobu (lub kakao)
 • woda
 • opcjonalnie: wiórki kokosowe lub sezam

1. Daktyle przełożyć do miski i zalać gorącą wodą. Poczekać ok. 20 minut, by zmiękły

. Odsączyć daktyle  i przełożyć do naczynia blendera. Dodać płatki zbożowe.

3. Następnie do owoców dodać 2 łyżki masła orzechowego.

4. Zblendować wszystko na gładką masę. Początkowo na niewielkich obrotach blendera, by pod koniec zwiększyć jego moc.

5. Do powstałej masy dodać wybrane bakalie i orzechy oraz trzy łyżki karobu (bądź kakao). Wymieszać za pomocą łyżki. Jeśli masa jest zbyt lepka, można dodać więcej karobu.

6. Masę przełożyć do plastikowego prostokątnegopojemnika i równomiernie rozłożyć na jego spodzie. Następnie schować naczynie do lodówki na kilka godzin, by masa dobrze się schłodziła. Możemy użyć również zamrażalki, jednak trzeba pamiętać, by odpowiednio szybko wyjąć masę, by nie zamarzła na kość!

Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

Gry i zabawy ekologiczne, quizy.

 Inscenizacja ruchowa teatrzyku „Zaczarowany stoliczek” wg Danuty Wawiłow.

 

Książka moim przyjacielem.

 „Dzień Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( II semestr  2 razy w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki. Pogadanka z p. bibliotekarką nt. zachowania się w bibliotece, poszanowania wypożyczonych książek. Moja propozycja książkowa – autoprezentacja. Piszemy opowiadanie, bajkę, wiersz. Odczytanie prac.Czytamy książki-rozwijanie umiejętności czytania, słuchania i rozumienia tekstu, wzbogacanie języka.

Zakładka do książki –praca z użyciem papieru, wełny, bibuły, brokatu

Stojak na książkę-wykonanie stojaka techn. orgiami.

Moja ulubiona postać książkowa – portret ulubionej postaci z książki

Wspólna wycieczka do Gminnej Biblioteki w GOK-u.

 Sklejanie i naprawianie zniszczonych książek. 

 Relaksacja przy słuchaniu fragmentów książek czytanych przez n-la.

maj

Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja.

Realizacja programu profilaktycznego ” Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Zachowanie zasad bezpieczeństwa. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej. Rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi- rozwiązywanie krzyżówek, praca z tekstem, itp.  Zapoznanie uczniów z ważnymi dla ojczyzny wydarzeniami.

„Kotylion-mój znak narodowy”– samodzielne działania dzieci z użyciem czerwonej krepiny i białego papieru.

„ Mapa Polski”– układanie i przyklejanie puzzli na kontury mapy.

„Zmagania  polskiej szlachty”- turniej zabaw ruchowych.

 Zabawy twórcze rozwijające mowę i myślenie-zabawy rozwijające koncentrację uwagi.

Kim będę gdy dorosnę?

 „Dzień Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( II semestr  2 razy w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Zaznajomienie się z zasadami bezpieczeństwa przy wykonywaniu różnych prac domowych (pomaganie rodzicom). Wypowiedzi uczniów nt. pracy wykonywanej przez swoich rodziców. Poznawanie różnych zawodów-oglądanie i omawianie ilustracji, czytanie wiersza J. Tuwima, pt.”Wszyscy dla wszystkich.”Rozwiązywanie  zagadek umysłowych. „Kim chciałbym zostać, kiedy dorosnę i dlaczego?- dyskusja.

Poznanie Zawodów

wykreślanka, krzyżówka

„Kim chcę zostać w przyszłości” – rysowanie kredkami świecowymi.

„Konkurencja zawodów” – naśladowanie prac wykonywanych przez poszczególne grupy zawodowe -zab. ruch. Improwizacje ruchowe zawodów rodziców przy muzyce poważnej.

 

Święto mojej mamy i mojego taty.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Bezpieczna pomoc rodzicom- „jak pomagamy?”

„Moja mama i mój tata są najlepsi na świecie, ponieważ…”-swobodne wypowiedzi dzieci. Układanie i zapisywanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego swoich rodziców. Prezentowanie przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych.

„Pudełko na chusteczki”- prezent dla mamy-praca twórcza z użyciem tekturowego opakowania po chusteczkach, kolorowego papieru.

Kartka z krawatem na Dzień Taty 

Złożenie kartki z bloku technicznego na pół. Czarnym mazakiem narysowanie na niej kształtu krawata.

Następnie wyklejenie krawata papierem kolorowym lub ozdobnym oraz przyklejenie guzików.

Zabawy ruchowe na polanie szkolnej.

Zabawy z chustą animacyjną.

Polska w Unii Europejskiej.

 „Dzień Smakosza”- 

przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( II semestr  2 razy w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Położenie Polski w Europie, kraje sąsiadujące-praca z mapą. „Co to jest Unia Europejska?” Państwa należące do UE. Unijne symbole-ilustracje, pogadanka.

Nasza Europa

 ciekawostki-odnajdywanie różnic, łączenie kropek, labirynty, europejskie memo, itp.

Znane dania unijnych krajów – wykonujemy sałatkę Niemiecką (kartoffelsalat), sałatkę Grecką 

Zabawy i gry uspokajające- zab. i gry o charakterze orientacyjno-porządkowym.

Zabawy pomagające w różnorodny sposób wyrazić swoje uczucia.

czerwiec

Międzynarodowy Dzień Dziecka i Sportu-dzieciom radość, dzieciom słońce.

Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowo jem, więcej wiem” raz w m-cu

 Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas rozgrywek sportowych. Wspólne oglądanie ilustracji przedstawiających charakterystyczne typy mieszkańców różnych części świata i ich miejsc zamieszkania. Dzieci świata w wierszach- wspólne czytanie. Zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci.”Moja ulubiona dyscyplina sportu” -burza mózgów. Oglądanie programów sportowych w TV. Zagadki sportowe.

Pojemnik na kredki– praca z plastikowych wiaderek po twarogu, papieru samoprzylepnego.

„Wiatraczek”- wykonanie wiatraczka z wykorzystaniem papieru, słomki, korka. 

Dziecięca ławka świata-mozaika z figur geometrycznych Narysowanie i wycięcie fragmentu ławki , ozdobienie jej kawałkami kolorowych papierów. Połączenie wykonanych w ten sposób fragmentów utworzy jedną długą ławkę.

Rozgrywki sportowe-mecze na boisku szkolnym i inne konkurencje.

 Zabawy muzyczno-ruchowe z różnych stron świata.

 

Ja i moja szkoła.

Dzień Smakosza”- przyrządzanie zdrowego i pysznego dania ( II semestr  2 razy w m-cu)

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 Spotkanie czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece”

Przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego w letnie dni. „Czy lubię moja szkołę i dlaczego?”-dyskusja. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za szkołę jako wspólnotę – wzajemna integracja uczniów i nauczycieli, poszanowanie pracy wychowawców, wzmacnianie więzi. Układanie krzyżówek i rymowanek o szkole.

Mojaszkoła – plakat wykonany w grupach

„Co lubię robić w świetlicy?- rysowanie kredkami.

Zabawy twórcze rozwijające mowę i myślenie-zabawy wspomagające wyobraźnię i rozwój mowy. 

Letnie zabawy na świeżym powietrzu.

 

Bezpieczne wakacje czyli wakacyjne przestrogi.

Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Omówienie zasad bezpieczeństwa przed zbliżającymi sie wakacjami. Ciekawe miejsca w Polsce i zagranicą- przeglądanie przewodników turystycznych,  pism reklamowych. Swobodne wypowiedzi uczniów nt. „Jak bezpiecznie podróżować?”. Przypomnienie numerów alarmowych.

„Mierzymy czas do rozpoczęcia wakacji”- skonstruowanie papierowego zegara ze szpileczką i korkiem.

„Podróż samolotem, żaglówką”– składanie przedmiotów z papieru techn. orgiami.

Nauka wakacyjnych i letnich piosenek. Sprzątanie świetlicy przed wakacjami.

Opracowanie:

Jolanta Gondek

Weronika Piekoś

Ewelina Bucoń

Katarzyna Jasińska

Michał Wiśniewski

Maciej Ciachorowski

Monika Sucharzewska

Paulina Czech-Laskowska

Joanna Drabiniak-Siech

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa 

Czwartek

Piątek

W.Piekoś

8:50 – 10:40

12:30- 16:00

8.00-9.50

10.40-15.00

9.00-10:40

11:25- 12:30

13:15-16.00

9:00 – 12:30

13:20-14.10

7.00-8.50

9:35-16.00

J.Gondek

11.00-15.00

9.30-11.00

10:40-11:25

13:00- 15:00

8.45-10.35

————

M.Wiśniewski

—————-

13:30-16.00

—————

12:00 – 13:20

12:30 – 13:15

M.Ciachorowski

—————-

—————-

8.00-9.00

14.10-16:00

13.20-14.15

P.Czech-

Laskowska

8.00-11.30

—————-

9:35-10.40

—————

11:00-11:30

14:00 -15:00

J.Drabiniak Siech

11:20 – 12:30

11.00-11:45

11:20-13.00

11.20-12:20

12-30 – 13:20

8.50-10.45

12:30 –13:15K.Jasińska

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.00

—————-

M.Sucharzewska

—————

——————

—————-

————

12.30-13.30

15.00-16.00

E.Bucoń

—————-

11:25 – 12:30

——-

8:00 – 10:30

—————–

 

Świetlica główna-dla klas I-VIII   

Świetlica przedszkole.

Sala 3 lub 5 

Przedszkole

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

E.Bucoń

 

13.00-15.00

 

—————-

—————-

12:30 – 13:15

14:00- 15 :00

———–

M.Napiórkowska

—————-

————–

13.00-15.00

————

————-

P.Czech-Laskowska

——————

 

13:00 – 15:00

—————–

13:00 – 14:05

———————-

Natalia Słomska

—————-

—————-

—————-

—————-

12.30-14.30

(o 14.zaprowadzić dzieci do św.głównej)

 

Skip to content